Διαβάστε και κατεβάστε αναφορές και εκθέσεις.

Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους

Προκαταρκτική Έκθεση

Truth Committee on Public Debt

Preliminary Report (English Version)